Translation

cross_posted_from
English
cross-posted from:
0/190
Key English Albanian State
couldnt_save_post Couldn't save post. Postimi nuk u ruajt.
couldnt_update_comment Couldn't update comment. Përditësimi i komentit nuk ishte i mundshëm.
couldnt_update_community Couldn't update Community. Komuniteti nuk mundi të përditësohej.
couldnt_update_post Couldn't update post Postimi nuk mundi të përditësohej
couldnt_update_private_message Couldn't update private message. Nuk mundëm të përditësonim mesazhin privat.
couldnt_update_site Couldn't update site. Faqja nuk mund të përditësohej.
couldnt_update_user Couldn't update user. Përditësimi i përdoruesit nuk ishte i mundshëm.
create create krijo
create_a_community Create a community Krijo një Komunitet
create_a_post Create a post Krijo një Postim
create_community Create Community Krijo Komunitet
create_post Create Post Krijo Postim
create_private_message Create Private Message Shkruaji Mesazh Privat
creator creator krijuesi
cross_post cross-post shumë-postim
cross_posted_from cross-posted from:
cross_posted_to cross-posted to: shumë-postuar në:
cross_posts This link has also been posted to: Ky link është postuar gjithashtu në:
day day
delete delete fshije
delete_account Delete Account Fshije Account-in
delete_account_confirm Warning: this will permanently delete all your data. Enter your password to confirm. Paralajmërim: kjo do të fshij të gjitha të dhënat e juaja përgjithmonë. Shtyp fjalëkalimin tënd për ta konfirmuar.
deleted deleted by creator është fshirë nga autori
description Description
display_name Display name
display_name_explain Display name — shown as the title on the community's page, can be changed.
docs Docs Dokumentimi
downvote Downvote Votë negative
downvotes_disabled Downvotes disabled Votat negative janë të çaktivizuara
edit edit redakto

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
cross_posted_from
Flags
i18next-interpolation
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
translations/sq.json, string 12