Translation

related_posts
English
These posts might be related
36/280
Key English Albanian State
password_changed Password Changed.
password_incorrect Password incorrect. Fjalëkalimi është i pasaktë.
passwords_dont_match Passwords do not match. Fjalëkalimet nuk janë të njëjta.
picture_deleted Picture deleted. Imazhi është fshirë.
play_captcha_audio Play Captcha Audio
post post publiko
post_title_too_long Post title too long. Titulli i postimit ishte shumë i gjatë.
posts Posts Postime
prev Prev E mëparshmja
preview Preview Shiko paraprakisht
private_message_disclaimer Warning: Private messages in Lemmy are not secure. Please create an account on <1>Element.io</1> for secure messaging. Paralajmërim: Mesazhet private në Lemmy nuk janë të siguruara. Ju lutem krijoni një account në <1>Riot.im</1> për të dërguar mesazhe të sigurta.
quote quote
reason Reason Arsye
recent_comments Recent Comments Komentet më të reja
registration_closed Registration closed Regjistrimi u mbyll
related_posts These posts might be related Këto postime mund të jenë të lidhura
remove remove fshije
remove_as_admin remove as admin largoje si administrator
remove_as_mod remove as mod Largoje si moderator
remove_comment Remove Comment Fshije Komentin
remove_community Remove Community Fshije Komunitetin
remove_post Remove Post Hiqe Postimin
remove_posts_comments Remove Posts and Comments
removed removed by mod është fshirë nga një moderator
replies Replies Përgjigjet
reply reply përgjigju
reply_sent Reply sent Përgjigja u dërgua
report_reason_required Report reason required.
report_too_long Report too long.
reset_password_mail_sent Sent an Email to reset your password. Një Email është dërguar për të ndryshuar fjalëkalimin tuaj.

Loading…

User avatar MarxAL

New translation

Lemmy / lemmyAlbanian

These posts might be related
Këto postime mund të jenë të lidhura
11 months ago
User avatar MarxAL

Comment added

Lemmy / lemmyAlbanian

Mendoj se mund të përdoren 2 fjalë të ndryshme për "related": "të afërta" ose "të lidhura" -- nuk jam i sigurt se cila do të ishte fjala më e duhur.

11 months ago
Browse all component changes
User avatar MarxAL

Translation comment

Mendoj se mund të përdoren 2 fjalë të ndryshme për "related": "të afërta" ose "të lidhura" -- nuk jam i sigurt se cila do të ishte fjala më e duhur.

11 months ago

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
related_posts
Flags
i18next-interpolation
String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
translations/sq.json, string 8