Translation

new_password
English
New Password
11/120
Key English Bulgarian State
sign_up Sign Up Регистрация
notifications_error Desktop notifications not available in your browser. Try Firefox or Chrome. Нотификациите не се поддържат от вашия браузър. Пробвайте Firefox или Chrome.
websocket_disconnected Websocket disconnected Връзката прекъсна
websocket_reconnected Websocket reconnected Връзката е възстановена
unread_messages Unread Messages Непрочетени Съобщения
messages Messages Съобщения
password Password Парола
change_password Change Password Смени Парола
password_changed Password Changed. Паролата беше сменена.
invalid_password Invalid password. Password must be <= 60 characters. Невалидна парола. Паролата не може да е по-дълга от 60 символа.
verify_password Verify Password Потвърди парола
old_password Old Password Стара парола
forgot_password forgot password забравена парола
reset_password_mail_sent Sent an Email to reset your password. Имейл за подновяване на паролата беше изпратен.
password_change Password Change Смяна на Паролата
new_password New Password Нова парола
no_email_setup This server hasn't correctly set up email. Този сървър няма правилно настроен имейл.
email Email Имейл
matrix_user_id Matrix User Matrix Потребител
invalid_matrix_id Invalid matrix id. Must be @user:instance.tld Невалидно Matrix ID. Трябва да е @user:instance.tld
private_message_disclaimer Warning: Private messages in Lemmy are not secure. Please create an account on <1>Element.io</1> for secure messaging. Внимание: Личните съобщения в Lemmy не са шифровани. Препоръчваме използването на <1>Element.io</1>.
send_notifications_to_email Send notifications to Email Нотификации чрез Имейл
optional Optional Опционално
expires Expires Изтича
language Language Език
browser_default Browser Default Стандартна за Браузъра
downvotes_disabled Downvotes disabled Изключване на негативните гласове
enable_downvotes Enable Downvotes Включи Негативни Гласове
upvote Upvote Харесвам
number_of_upvotes {{count}} Upvote {{count}} Ценител
downvote Downvote Не харесвам
Key English Bulgarian State
message_sent Message sent Съобщение изпратено
messages Messages Съобщения
mod mod модератор
moderates Moderates Модерира
modified modified променено
modlog Modlog Мод-журнал
mods mods модератори
month month месец
more more още
most_comments Most Comments Най-много Коментари
must_login You must <1>log in or register</1> to comment. Трябва да <1>се впишеш или регистрираш</1>, за да можеш да коментираш.
name Name Име
name_explain Name – used as the identifier for the community, cannot be changed. Име - използва се като идентификатор за общността, не може да бъде сменено.
new New Нови
new_comments New Comments Нови Коментари
new_password New Password Нова парола
next Next Следваща
no no не
no_comment_edit_allowed Not allowed to edit comment. Нямате право да редактирате този коментар.
no_community_edit_allowed Not allowed to edit community. Нямате право да редактирате тази общност
no_email_setup This server hasn't correctly set up email. Този сървър няма правилно настроен имейл.
no_password_reset You will not be able to reset your password without an email. Няма да можете да промените паролата си без въвден имейл.
no_post_edit_allowed Not allowed to edit post. Нямате право да редактирате този пост.
no_posts No Posts. Няма Постове.
no_private_message_edit_allowed Not allowed to edit private message. Нямате право да редактирате лично съобщение.
no_results No results. Няма разултати.
no_slurs No slurs. Без обиди.
none_found None found. Няма намерени.
not_a_mod_or_admin Not a moderator or admin. Не сте модератор или администратор.
not_a_moderator Not a moderator. Не сте модератор.

Loading…

User avatar talkinwhip

Translation changed

Lemmy / lemmyBulgarian

New Password
Нова Ппарола
4 months ago
User avatar talkinwhip

New translation

Lemmy / lemmyBulgarian

New Password
Нова Парола
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
new_password
Flags
i18next-interpolation
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
translations/bg.json, string 190