Translation

number_online
English
Singular
{{count}} user online
Plural
{{count}} users online
27/210
28/210

Plural formula: n != 1

Key English Bulgarian State
ban ban блокирай
ban_from_site ban from site блокирай от сайта
unban unban отблокирай
unban_from_site unban from site отблокирай от сайта
banned banned блокиран
banned_users Banned Users Блокирани Потребители
save save запази
unsave unsave премахни от запазени
create create създай
creator creator автор
username Username Потребителско име
email_or_username Email or Username Имейл или Потребителско име
number_of_users {{count}} user {{count}} потребител
number_of_subscribers {{count}} subscriber {{count}} абонат
number_of_points {{count}} point {{count}} точка
number_online {{count}} user online {{count}} потребител онлайн
name Name Име
name_explain Name – used as the identifier for the community, cannot be changed. Име - използва се като идентификатор за общността, не може да бъде сменено.
display_name Display name Заглавие
display_name_explain Display name — shown as the title on the community's page, can be changed. Заглавие — показва се на страницата на общността, може да бъде променено.
title Title Заглавие
subscribers Subscribers Абонати
both Both И двете
saved Saved Запазено
unsubscribe Unsubscribe Премахни абонамент
subscribe Subscribe Абонирай
subscribed Subscribed Абониран
subscribed_description Shows the communities you've subscribed to Показва общностите, за които сте абонирани
prev Prev Предишна
next Next Следваща
sidebar Sidebar Страничен панел
Key English Bulgarian State
not_a_mod_or_admin Not a moderator or admin. Не сте модератор или администратор.
not_a_moderator Not a moderator. Не сте модератор.
not_an_admin Not an admin. Не сте администратор.
not_logged_in Not logged in. Не сте влезли.
notifications_error Desktop notifications not available in your browser. Try Firefox or Chrome. Нотификациите не се поддържат от вашия браузър. Пробвайте Firefox или Chrome.
nsfw NSFW NSFW
number_of_comments {{count}} Comment {{count}} Коментар
number_of_communities {{count}} Community {{count}} Общност
number_of_downvotes {{count}} Downvote {{count}} Хейтър
number_of_months {{count}} month {{count}} месец
number_of_points {{count}} point {{count}} точка
number_of_posts {{count}} Post {{count}} Пост
number_of_subscribers {{count}} subscriber {{count}} абонат
number_of_upvotes {{count}} Upvote {{count}} Ценител
number_of_users {{count}} user {{count}} потребител
number_online {{count}} user online {{count}} потребител онлайн
old Old Стари
old_password Old Password Стара парола
only_admins_can_create_communities Only admins can create communities Само админите могат да създават общности
open_registration Open Registration Отворена Регистрация
optional Optional Опционално
overview Overview Обзор
parent_comment_not_in_post The parent comment belongs to another post. Изначалният коментар принадлежи на друг пост.
password Password Парола
password_change Password Change Смяна на Паролата
password_changed Password Changed. Паролата беше сменена.
password_incorrect Password incorrect. Грешна парола.
passwords_dont_match Passwords do not match. Паролите не съвпадат.
person_block This user has blocked you. Този потребител Ви е блокирал.
picture_deleted Picture deleted. Снимка изтрита.

Loading…

User avatar talkinwhip

Translation changed

Lemmy / lemmyBulgarian

Singular
{{count}} user online
Plural
{{count}} users online
Singular
{{count}} потребител онлайн
Plural
{{count}} потребителия онлайн
4 months ago
User avatar talkinwhip

New translation

Lemmy / lemmyBulgarian

Singular
{{count}} user online
Plural
{{count}} users online
Singular
{{count}} потребител онлайн
Plural
{{count}} потребители онлайн
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
Users Потребители Lemmy

Source information

Key
number_online
Flags
i18next-interpolation
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
translations/bg.json, string 119